Digital Radio Sweden
Regeringsbeslut och kodningseffektivitet hos Radio och TV
Regeringsbeslut
Den 27 februari 2014 tog regeringen beslut om att det s.k. 700 MHz bandet för marksänd TV år 2017 ska
frigöras till mobilt bredband och mobiltelefoni. Detta innebär sannolikt att c:a 1/3 av all TV från och med april
2017 kommer att flytta från UHF bandet 694-790 MHz (kanal 49-60) ner till VHF band III 174-230 MHz.
Fortsatt användning för marksänd TV sker med sändningstillstånd till år 2020 i UHF bandet 470-694 MHz (kanal
21-48), dvs c:a 2/3 av all TV. Detta innebär sannolikt att digitalradio och 1/3 av all digital TV får samsas på
VHF band III 174-230 MHz fr.o.m. april 2017.

Regeringen anser att det finns skäl för en fortsatt övergång till effektivare kompressions- respektive
sändningstekniker för TV-sändningar. Utgångspunkten är att all frekvensanvändning bör ske på ett effektivt
sätt (dvs även radio). Det är därför lämpligt att diskutera effektiviteten hos föreliggande digitala TV och
radiosystem.

Digital-TV sänds fortfarande i huvudsak med första generationens digitala teknik, med standarden DVB-T som
innefattar MPEG-2 videokodning och MPEG Layer-2 ljudkodning. Denna  DVB-T teknik är på väg ut då den är
ineffektiv. DVB-T2 standarden har redan börjat introduceras och innefattar H.264 videokodning (även i HD)
vilken är c:a dubbelt så effektiv som MPEG-2, samt HE-AAC ljudkodaren som är c:a dubbelt så effektiv som
MPEG Layer-2. Dessutom har under senare tid en ny videokodare tagits fram, H.265, som är dubbelt så
effektiv som H.264.

Digital Radio Sweden anser att man nu börjar närma sig mättnad i ljud- och videokodnings-effektivitet, då det
skulle behövas mycket stora internationella forskningsmässiga och ekonomiska insatser för att förbättra
kodningseffektiviteten ytterligare, något som i det intermediära tidsperspektivet inte är realistiskt. Det torde
därför vara lämpligt att snarast befästa en framtidssäker och effektiv teknologi bestående av H.265
videokodare och HE-AAC ljudkodare samt substandarden till DVB-T2 dvs DVB-T2-Lite i syfte att effektivisera
och revitalisera teknologin och möjliggöra introduktion av nya produkter och tjänster.

Då regeringsbeslutet innebär förändringar för många TV tittare fr.o.m. 2017 p.g.a. att många måste byta TV-
mottagare till DVB-T2 teknologi, borde regeringen - för att värna om en framtidssäker teknologi - ge
anvisningar om att DVB-T2 teknologin i god tid före 2017 även ska innefatta stöd för videokodaren H.265 samt
DVB-T2-Lite, på såväl sändar- som mottagarsidan. Dessutom borde man titta på möjligheten att fullt ut gå
över till DVB-T2 år 2017 och helt lägga ner DVB-T. Detta skulle innebära en frekvensmässigt effektivare
planering för DVB-T2 som system i VHF band III samt UHF. Detta skulle sannolikt även öka täckningsgraden
för digitalradio och mobil digital-TV med DVB-T2-Lite, samt markant förbättra QoS (Quality of Service) jämfört
med DAB+.

Detta skulle kunna genomföras på så sätt att TV-mottagare och digitalboxar inte får marknadsföras efter en
viss tidpunkt om de inte stödjer ovanstående nya standarder. Sådana påtryckningar görs internationellt av
större organisationer bl.a. i Italien där man vill införa DVB-T2 med H.265 video redan under 2014, samt i
Tyskland där man vill införa DVB-T2 med H.265 video fr.o.m. 2017.

                                                                                                                            LL20140417