En missad möjlighet inom DRM+?

I många större städer är FM-bandet helt fullt med sändare vilket gör det svårt att hitta utrymme för DRM+
om man önskar digitalisera sina sändningar med simulcast. Detta hämmar utbyggnaden av DRM+ i FM-bandet
då ytterligare frekvensspektrum måste licensieras, om detta alls finns tillgängligt. Alternativt, i det fall Sverige
bestämmer sig för att riksradion och kommersiell radio ska gå över till DAB+, så kommer på sikt
frekvensutrymme att frigöras i FM-bandet när riksradion och kommersiell radio släcker ner sina analoga
sändningar på FM bandet. Ett annat alternativ innefattar att designa om DRM+ radiomodemet för att delvis
kunna lösa detta problem då en betydande redundans redan är inbyggd i detta. Denna programkanal-
redundans skulle kunna frigöras för en lägre bandbredds mode, som då endast skulle kunna erbjuda en enda
programkanal istället för flera i minimultiplexen (under en övergångsperiod).

Digital Radio Sweden avser att utvärdera om det finns möjlighet att sända både analogt och digitalt inom den
s.k. ETSI FM spektrummasken (det maximala frekvensutrymme som en FM-sändare lagligen får utnyttja), en
utvärdering som ingen förefaller ha genomfört. RF-bandbredden i DRM+ är för stor (96 kHz bred) för att
möjliggöra samtidig analog och digital sändning inom FM spektrummasken. DRM30 däremot har ett
sändningsmode som är 20 kHz brett, viket gör det möjligt att få plats med både analog och digital sändning
inom FM spektrummasken. [se flik Sändningsmodes och Test C].

DRM30 standardens radiomodem däremot, är inte lämpligt för höga radiofrekvenser utan är optimerat för
lägre frekvensband (LW/MW/SW), något som skapar problem med dopplerförskjutning om man använder
DRM30 på FM-bandet. Detta gör att DRM30 tekniken på FM-bandet fungerar förhållandevis utmärkt för
stationära mottagare, men i mobila mottagare uppträder mottagningsproblem redan vid måttliga
fordonshastigheter.

Problemet med DRM30 på FM-bandet är emellertid oviktigt eftersom utvärderingen ifråga endast är
experimentell och konceptuell och inte kommer att användas i praktiken. Skulle metoden visa sig vara
användbar, torde det vara möjligt att utöka DRM+ standarden med ett tillägg (t ex DRM+ version 2) där det
skulle vara möjligt att uppgradera modemet till att även kunna erbjuda en möjlighet att sända med lägre RF
bandbredd än befintliga 96 kHz, tex även 48 kHz och 24 kHz. Härmed kunde FM bandet utnyttjas mer
effektivt i en övergångsperiod med simulcast och det skulle vara möjligt att klämma in betydligt fler DRM+
sändare än vad som är möjligt i dagens överfyllda situation.

Konceptet att sända smalbandigt (DRM30) experimentellt i VHF band II, förefaller nytt. Därför avser Digital
Radio Sweden att genomföra tester tillsammans med FM-modulering i simulcast inom samma FM
spektrummask. Detta innebär även en utvärdering av huruvida tillräckligt skyddsavstånd kan erhållas för att
inte störa den angränsande FM-mottagningen.

                                                                                                                           LL20140417Digital Radio Sweden
Möjligheter