Digital Radio Sweden är en neutral, kommersiellt och politiskt obunden, ideell förening. Vi arbetar för
att övergången till digital rundradio i Sverige ska ge ett tydligt mervärde för radiolyssnare och
radioföretag. Vi ser det som viktigt att satsa på framtidssäker och effektiv teknik som också är lämpad
för de mindre operatörerna inom lokalradio och närradio.

Digital Radio Sweden strävar efter att är bredda den allmänna kunskapen om digitalradio. Idag sätter
man ofta likhetstecken mellan digitalradio och DAB-teknologin. I själva verket är digitalradio ett samlings-
begrepp för digital distributionsteknik för etersänd rundradio av vilka DAB endast utgör en av flera
standarder.

Digital Radio Sweden vill på ett tydligt sätt jämföra funktionaliteten hos nuvarande rundradiosystem
samt utvärdera de digitalradiosystem som finns tillgängliga idag. Vidare ser vi det som viktigt att värna
om att det knappa eterutrymme som finns tillgängligt utnyttjas på allra effektivaste sätt. Digital Radio
Sweden vill värna om såväl samhällsekonomin som konsumenternas intressen och verka för att allmänna
medel (skatt eller TV-avgift) används effektivt.

Digital Radio Sweden vill visa att det finns alternativ och komplementär teknologi till DAB och genom
detta möjliggöra att kompetenta och välgrundade politiska beslut fattas i frågan om övergång från analog
till digital radio. Vi vill visa att det finns bra lösningar som passar de operatörer som på sikt vill gå över till
digitalradio men som ändå önskar bibehålla det traditionella oberoendet gentemot externa företag och
organisationer.

Digital Radio Sweden kommer att samverka med företag och andra organisationer såväl i Sverige
som internationellt i syfte att bygga upp en god kunskapsbas och bedriva konkreta försök med alternativ
teknik.

Digital Radio Sweden har under 2014 genomfört provsändningar med DRM digitalradiostandard i
Stockholmsområdet i syfte att skapa underlag för en teknisk analys och en mer detaljerad utvärdering.
Provsändningarna har skett i nära samråd med Post- och telestyrelsen.
Digital Radio Sweden
Senaste nytt